OP?I UVJETI POSLOVANJA

 

Kontakt podaci

NOVE BOJE ZVUKA d.o.o.
Ulica Grada Vukovara 52, 10 000 Zagreb
OIB 91788925910

Telefon: 01 233 76 19
E-mail: info@bojezvuka.hr

 

Na?in pla?anja

PLA?ANJE

Naru?ene artikle s troškovima dostave Kupac može Prodavatelju platiti op?om uplatnicom, internetskim bankarstvom ili kreditnom karticom.

Ukoliko pla?ate op?om uplatnicom ili internetskim bankarstvom pod poziv na broj potrebno je prepisati poziv na broj koji ste dobili u e-mailu sa svim podacima o narudžbi te u opis pla?anja upisati Vaše ime i prezime.

Ukoliko pla?ate kreditnom karticom, možete platiti jednom od sljede?ih kartica: Maestro, Visa, MasterCard, American Express i Diners.

Ukoliko ne izvršite uplatu u roku 48 sati od slanja narudžbe, narudžba se smatra nevaže?om i briše se.

 

                   

Izjava o sigurnosti

T-Com Pay Way primjenjuje najmodernije standarde u zaštiti podataka – Secure Socket Layer (SSL) protokol sa 128-bitnom enkripcijom podataka i MD5 algoritam. ISO 8583 protokol osigurava da se razmjena podataka izme?u T-Com sustava i autorizacijskih centara karti?nih ku?a obavlja u privatnoj mreži, koja je od neautoriziranog pristupa zašti?ena dvostrukim slojem “vatrozida” (firewalla).

     

 

Izjava o privatnosti

NOVE BOJE ZVUKA d.o.o se obavezuje pružati zaštitu osobnim podacima kupaca, na na?in da prikuplja samo nužne, osnovne podatke o kupcima/korisnicima koji su nužni za ispunjenje naših obveza; informira kupce o na?inu korištenja prikupljenih podataka, redovito daje kupcima mogu?nost izbora o upotrebi njihovih podataka, uklju?uju?i mogu?nost odluke žele li ili ne da se njihovo ime ukloni s lista koje se koriste za marketinške kampanje. Svi se podaci o korisnicima strogo ?uvaju i dostupni su samo djelatnicima kojima su ti podaci nužni za obavljanje posla. Svi djelatnici NOVE BOJE ZVUKA d.o.o. i poslovni partneri odgovorni su za poštivanje na?ela zaštite privatnosti.

 

Uvjeti dostave

Na NOVE BOJE ZVUKA  d.o.o Zagreb webshopu dostavu od Prodavatelja do Kupca vrši dostavna služba koju je odabrao NOVE BOJE ZVUKA  d.o.o Zagreb na cijelom teritoriju Hrvatske.
U trenutku kad je kupac finalizirao narudžbu na NOVE BOJE ZVUKA  d.o.o Zagreb webshop-a prima obavijest i ra?un putem e-maila.
Proizvodi moraju biti adekvatno pakirani za prijevoz robe.
Pod adekvatnim pakiranjem pošiljke podrazumijeva se stavljanje sadržaja pošiljke u odgovaraju?u ambalažu (omot, kutiju, kov?eg i sl.) zbog sprje?avanja ošte?enja ili umanjenja njenog sadržaja ili sadržaja drugih pošiljaka za vrijeme prijevoza.
Pakiranje mora odgovarati sadržaju i obliku pošiljke, veli?ini, masi i vrijednosti pošiljke te uvjetima i duljini relacije na koju se prenosi.

 

Uvjeti povrata i reklamacije

NOVE BOJE ZVUKA d.o.o Zagreb posreduje u reklamacijama od strane kupca prema dobavlja?u na na?in da je portal NOVE BOJE ZVUKA d.o.o Zagreb webshop-a komunikacijski kanal preko kojeg informacija o reklamaciji ide od kupca prema prodavateljima.

Reklamacija od Kupca je pravovremena ako je podnijeta u zakonskom roku od sedam dana od datuma primitka pošiljke od strane dostavne službe NOVE BOJE ZVUKA d.o.o Zagreb webshopu.

Prodavatelj se obavezuje prihvatiti sve reklamacije od Kupca u zakonskom roku koji je predvi?en za trgovinu putem Interneta i snositi troškove dostave.
U slu?aju da Kupac prije nego što je primio pošiljku odustane od kupovine iz bilo kojeg razloga u zakonskom roku NOVE BOJE ZVUKA d.o.o Zagreb ?e Kupcu vratiti cjelokupan iznos uplate umanjen za eventualne ve? nastale troškove dostave.
Odgovornost NOVE BOJE ZVUKA d.o.o Zagreb odnosi se samo na odgovornost trgovinskog zastupnika te obveze utvr?ene ovim Op?im uvjetima poslovanja. Sporne odnose koji proistje?u iz Ugovora o kupoprodaji rješavaju Prodavatelj i Kupac. NOVE BOJE ZVUKA d.o.o Zagreb otklanja odgovornost za sve što nije obuhva?eno obvezom trgovinskog zastupnika iz Ugovora o trgovinskom zastupanju zaklju?enom s Prodavateljem te ovim Op?im uvjetima poslovanja.

Nakon preuzimanja robe kupac može u roku od 14 dana vratiti preuzetu robu prodavatelju pod slijede?im uvjetima:

Ako vra?a neraspakirani proizvod u originalnoj ambalaži kupac snosi troškove dostave i otpreme a prodavatelj ?e mu vratiti ?itavu upla?enu kupoprodajnu cijenu za proizvod.

Ako vra?a raspakirani proizvod koji nije koristio i originalnu ambalažu kupac snosi troškove dostave i otpreme, a prodavatelj ?e mu vratiti upla?enu kupoprodajnu cijenu za proizvod umanjenu za 20%.

Ako vra?a korišteni proizvod kupac snosi troškove dostave i otpreme, a prodavatelj ?e mu vratiti upla?enu kupoprodajnu cijenu za proizvod umanjenu za 50%.

Ako je kupac naru?io proizvod koji je naru?en isklju?ivo za njega nema mogu?nosti povrata proizvoda, osim u slu?aju reklamacije proizvoda

Prodavatelj odre?uje u koju kategoriju spada vra?eni proizvod nakon što mu ga kupac vrati.

Proizvod koji bude ošte?en nakon preuzimanja od strane kupca prodavatelj nema obvezu preuzeti u povratu, te nema obvezu povrata upla?ene kupoprodajne cijene.

Proizvod koji nema garanciju i svu pripadaju?u dokumentaciju koja je bila u proizvodu nakon preuzimanja od strane kupca, prodavatelj nema obvezu preuzeti u povratu, te nema obvezu povrata upla?ene kupoprodajne cijene.

U slu?aju da Kupac naru?i robu i odbije je primiti, Prodavatelj ima pravo tražiti od Kupca nadoknadu poštanskih i vlastitih manipulativnih troškova.

Povrat novca možemo izvršiti tek nakon što nam roba bude vra?ena ili u roku od 30 dana od odobrenja povrata sredstava.

Da bi ostvario pravo na jednostrani raskid, potroša? mora trgovcu pisano dostaviti obavijest u kojoj navodi da raskida ugovor. Obavijest mora biti napisana na trajnom mediju i sadržavati podatke koji su niže nazna?eni. a može biti dostavljena kao pismo poslano poštom ili elektroni?ka pošta.

Pravo na jednostrani raskid ugovora po?inje te?i od datuma isporuke, tj. datuma za osobno preuzimanje pošiljke.

ODGOVORNOST ZA MATERIJALNE NEDOSTATKE

NOVE BOJE ZVUKA d.o.o Zagreb odgovara za materijalne nedostatke proizvoda sukladno Zakonu o obveznim odnosima (?lanci 400-422).

NOVE BOJE ZVUKA d.o.o Zagreb odgovara za materijalne nedostatke stvari koje je ona imala u trenutku prijelaza rizika na Kupca, bez obzira je li mu to bilo poznato. NOVE BOJE ZVUKA d.o.o Zagreb odgovara i za one materijalne nedostatke koji se pojave nakon prijelaza rizika na Kupca ako su posljedica uzroka koji je postojao prije toga. Predmnijeva se da je nedostatak koji se pojavio u roku od šest mjeseci od prijelaza rizika postojao u vrijeme prijelaza rizika, osim ako NOVE BOJE ZVUKA d.o.o Zagreb ne dokaže suprotno ili suprotno proizlazi iz naravi stvari ili naravi nedostatka. NOVE BOJE ZVUKA d.o.o Zagreb ne odgovara za neznatan materijalni nedostatak.

MATERIJALNI NEDOSTATAK POSTOJI:

· ako stvar nema potrebna svojstva za svoju redovitu uporabu ili za promet,

· ako stvar nema potrebna svojstva za posebnu uporabu za koju je Kupac nabavlja, a koja je bila poznata NOVE BOJE ZVUKA d.o.o Zagreb ili mu je morala biti poznata

· ako stvar nema svojstva i odlike koje su izrijekom ili prešutno ugovorene, odnosno propisane,

· kad je NOVE BOJE ZVUKA d.o.o Zagreb predao stvar koja nije jednaka uzorku ili modelu, osim ako su uzorak ili model pokazani samo radi obavijesti,

· ako stvar nema svojstva koja ina?e postoje kod drugih stvari iste vrste i koja je Kupac mogao opravdano o?ekivati prema naravi stvari, posebno uzimaju?i u obzir javne izjave NOVE BOJE ZVUKA d.o.o Zagreb, proizvo?a?a i njihovih predstavnika o svojstvima stvari (reklame, ozna?avanje stvari i dr.),

· ako je stvar nepravilno montirana pod uvjetom da je usluga montaže uklju?ena u ispunjenje ugovora o prodaji,

· ako je nepravilna montaža posljedica nedostataka u uputama za montažu.

· ako je Kupac na temelju izjava proizvo?a?a ili njegova predstavnika o?ekivao postojanje odre?enih svojstava stvari, nedostatak se ne uzima u obzir ako NOVE BOJE ZVUKA d.o.o Zagreb nije znao niti morao znati za te izjave, ili su te izjave bile opovrgnute do trenutka sklapanja ugovora ili one nisu utjecale na odluku Kupca da sklopi ugovor.

NOVE BOJE ZVUKA d.o.o Zagreb ne odgovara za nedostatke ako su u trenutku sklapanja ugovora bili poznati Kupcu ili mu nisu mogli ostati nepoznati. NOVE BOJE ZVUKA d.o.o Zagreb ne odgovara i za nedostatke koje je kupac mogao lako opaziti ako je izjavio da stvar nema nikakve nedostatke ili da stvar ima odre?ena svojstva ili odlike.

OBAVIJEST O NA?INU PODNOŠENJA PRIGOVORA POTROŠA?A

Sukladno ?lanku 10. Zakona o zaštiti potroša?a (NN br. 41/14.) obavještavamo potroša?e da nezadovoljstvo u odnosu na kupljeni proizvod ili pruženu uslugu mogu iskazati prigovorom u pisanoj formi u našim poslovnim prostorijama pri ?emu ?emo Vam bez odga?anja pisano potvrditi primitak prigovora.

Prigovor tako?er možete poslati putem:

1. Pošte na adresu:

NOVE BOJE ZVUKA d.o.o Zagreb
Ulica Grada Vukovara 52, 10000 ZAGREB HRVATSKA

2. Putem elektroni?ke pošte na e-mail adresu: info@bojezvuka.hr

Odgovor na Vaš prigovor dat ?emo u pisanom obliku u roku od 15 dana od dana zaprimanja prigovora.
Prigovor mora sadržavati ime i prezime podnositelja prigovora, adresu za dostavu odgovora i datum podnošenja prigovora.

Izmjena

NOVE BOJE ZVUKA d.o.o Zagreb je ovlašten, bez prethodne obavijesti, mijenjati sadržaj ovih Uvjeta kupnje, asortiman proizvoda, cijene istih, druge podatke vezane uz WebShop kao i sav ostali sadržaj NOVE BOJE ZVUKA d.o.o Zagreb webshop-a zbog ?ega su Korisnici NOVE BOJE ZVUKA d.o.o Zagreb webshop-a dužni prilikom svake posjete istoj web stranici pregledati sadržaj iste. Suprotno postupanje osloba?a NOVE BOJE ZVUKA d.o.o Zagreb bilo kakve odgovornosti.

Ostale internet stranice

Kada NOVE BOJE ZVUKA d.o.o Zagreb webshop odgovaraju?im linkovima pruža mogu?nost posjeta drugih web stranica drugih osoba, iste nisu u vlasništvu NOVE BOJE ZVUKA d.o.o Zagreb i ovi Uvjeti kupnje u slu?aju korištenja predmetnih web stranica ne primjenjuju se u odnosu na NOVE BOJE ZVUKA d.o.o Zagreb i Kupca. NOVE BOJE ZVUKA d.o.o Zagreb te web stranice ne kontrolira i ne preuzima nikakvu odgovornost za bilo koju od njih ili njihov sadržaj. Posjet tim stranicama u cijelosti je na vlastiti rizik Kupca i NOVE BOJE ZVUKA d.o.o Zagreb ne snosi nikakvu odgovornost.

Obavijest o jednostranom raskidu ugovora

Za: NOVE BOJE ZVUKA d.o.o Zagreb, Ulica grada Vukovara 52,10000 Zagreb

Ovime Vas obavješ?ujem(o) da želim/želimo raskinuti ugovor,

Datum zaklju?enja ugovora:

Ime(na) potroša?a (*): _______________________________________________________

Adresa/e potroša?a (*): _______________________________________________________

Datum (*): _______________________________________________________

Vrijeme dostave za proizvode koje nemamo na lageru ili za manje koli?ine naru?enih proizvoda može iznositi i do 30 dana.

 

Izjava o konverziji

 

Op?eniti uvjeti poslovanja

UVJETI POSLOVANJA
Molimo Vas da pozorno pro?itate uvjete korištenja prije korištenja www.bojezvuka.hr internet stranice na bilo koji na?in.

Usluge internetske trgovine NOVE BOJE ZVUKA d.o.o Zagreb vrijede za kupce sa prebivalištem na podru?ju Republike Hrvatske.

Proces kupnje potrebno je završiti do kraja.

Kupac možete postati ukoliko ste punoljetna osoba, starija od 18 godina, i ukoliko prihva?ate naše ovdje navedene uvjete korištenja, op?e uvjete poslovanja i uvjete kupnje koji su dostupni neposredno prije završetka kupnje.

Cijene prikazane u Internet trgovini su maloprodajne cijene i izražene su u hrvatskoj valuti, u kunama.

Narudžbom proizvoda putem Internet trgovine NOVE BOJE ZVUKA d.o.o Zagreb prihva?ate uvjete kupnje koji su navedeni na Internet trgovini.

Kupac je svaka osoba koja elektroni?ki naru?i proizvod. Kupac je svaka prava ili fizi?ka osoba koja naru?i proizvod/e prihva?anjem ponude koja mu se izdaje u elektroni?kom ili pisanom obliku, te izvrši pla?anje u punom iznosu koji se od njega traži u ponudi. Kupac nije osoba koja samo zatraži informativnu ponudu putem www.bojezvuka.hr internet stranice.

Kupoprodajni ugovor izme?u korisnika i NOVE BOJE ZVUKA d.o.o Zagreb postaje pravovaljan nakon primitka naru?ene pošiljke i vrijedi isklju?ivo za podru?je RH.

Tvrtka NOVE BOJE ZVUKA d.o.o Zagreb obvezuje se poslovati u skladu sa legitimnim zakonima Republike Hrvatske.

NOVE BOJE ZVUKA d.o.o Zagreb zadržava pravo ne izvršiti naplatu i dostavu proizvoda kupcu ako je kreditna/debitna kartica neispravna ili se ne može autorizirati.

NOVE BOJE ZVUKA d.o.o Zagreb zadržava pravo ne izvršiti naplatu i dostavu proizvoda kupcu ako postoji sumnja u prijevaru ako pri tome elektroni?kom poštom ili telefonskim pozivom obavijesti kupca.

NOVE BOJE ZVUKA d.o.o Zagreb zadržava pravo ne izvršiti naplatu i dostavu proizvoda kupcu ako nije mogu?e kontaktirati kupca.

NOVE BOJE ZVUKA d.o.o Zagreb zadržava pravo ne izvršiti naplatu i dostavu proizvoda kupcu ako je adresa ne postoje?a ili se iz danih podataka ne može dostaviti proizvod na tu adresu.

Ukoliko se pojavi nemogu?nost isporuke odabranog proizvoda od strane NOVE BOJE ZVUKA d.o.o Zagreb zbog toga što proizvod trenutno nemamo na zalihi ili ga više ne možemo naru?iti od dobavlja?a, dužni smo kupca obavijestiti pismenim putem te kupac tada može odlu?iti:

– želi li otkazati narudžbu i u tom slu?aju naplata niti dostava ne?e biti realizirana;

– prihvatiti novi rok isporuke, ukoliko proizvod možemo naru?iti od dobavlja?a i tada moramo kupca obavijestiti o o?ekivanom roku isporuke;

– ukoliko ne možemo identi?an proizvod naru?iti od dobavlja?a po identi?nim uvjetima, tada možemo kupcu ponuditi zamjenski proizvod sli?nih karakteristika, po tada važe?oj cijeni za taj proizvod.

JEZIK

Glavni jezik komunikacije je hrvatski književni jezik. Sporedni je engleski.

CIJENE

Cijene su izražene u kunama (HRK), sadrže PDV, vrijede za sve na?ine pla?anja u trenutku obavljanja kupnje.

Cijena robe utvr?ena je za svaki proizvod pojedina?no. Proces upisivanja cijene na stranicu za svaki proizvod podložan je kontroli u više razina, no bez obzira na to postoji mogu?nost nastanka greške jer je u pitanju ljudski faktor, a po prirodi stvari ne može se raditi o automatskom unosu.

Takve situacije su izvanredne i za njih se unaprijed ispri?ava svojim kupcima jer ?e ih biti prisiljen obavijestiti o nastaloj situaciji, pogrešnoj cijeni za odre?eni proizvod te nemogu?nosti isporuke po konkretnoj narudžbi kupca.

AKCIJSKA PRODAJA

Tvrtka NOVE BOJE ZVUKA d.o.o Zagreb ?e periodi?no, po svojoj odluci stavljati odre?ene proizvode na akcijsku prodaju.

Ti proizvodi ?e biti dostupni pod istim uvjetima svim kupcima ili ?e biti dostupni kupcima odre?ene, to?no specificirane skupine. Uvjeti akcijske prodaje bit ?e detaljno opisani, posebice trajanje akcijske prodaje, ograni?enje koli?ina robe, visina popusta i sl.

Nakon proteka roka akcijske prodaje, tvrtka NOVE BOJE ZVUKA d.o.o Zagreb ne?e primati nove narudžbe po uvjetima koji se odnose na akcijsku prodaju kojoj je istekao rok.

RASKID UGOVORA

Sukladno Zakonu o zaštiti potroša?a ovlašteni ste jednostrano raskinuti ugovor (na primjer, ugovor o kupnji pojedinog proizvoda) ne navode?i razloge za to u roku od 14 dana od datuma isporuke proizvoda, odnosno zadnjeg proizvoda iz narudžbe.

Standardni informacijski obrazac za jednostrani raskid ugovora možete preuzeti na ovom linku.
Ugovor možete raskinuti koriste?i spomenuti obrazac ili putem bilo koje druge nedvosmislene izjave u kojoj izražavate svoju volju da raskinete ugovor na trajnom mediju.

U slu?aju raskida ugovora svaka je strana dužna vratiti drugoj ono što je primila na temelju ugovora, u skladu s odredbama Zakona o zaštiti potroša?a. Povrat pla?enog izvršit ?emo vam nakon što nam roba bude vra?ena. Povrat robe nam morate izvršiti bez odga?anja, a najkasnije u roku 14 dana od dana kada ste nam izjavili jednostrani raskid ugovora.

Izravne troškove povrata robe obavezni ste snositi sami.

Posebno napominjemo da ste odgovorni za svako umanjenje vrijednosti robe koje je rezultat rukovanja robom, osim onog koje je bilo potrebno za utvr?ivanje prirode, obilježja i funkcionalnosti robe. Prihva?anjem ovih op?ih uvjeta, prihvatili ste i odredbe spomenutog pravilnika.

Pravo na jednostrani raskid ugovora Zakonom je isklju?eno u više slu?ajeva.

Cjelovite informacije vezane uz pravo kupca na jednostrani raskid ugovora možete prona?i na ovom linku: Zakon o zaštiti potroša?a.

3dsecure upute za sigurnu internetsku kupovinu pro?itajte OVDJE.